Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy Rodzice Szukaja dostępny pod adresem internetowym www.rodziceszukaja.pl prowadzony jest przez Aleksandrę Strugalską, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Strugalska COPYWRITING STUDIO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7542922165, REGON: 160372677.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcą Rodzice Szukają z siedzibą ul. Reymonta 32/3, 45-072 Opole, za pośrednictwem serwisu internetowego www.rodziceszukaja.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).


§ 2
Definicje

 1. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Konto Użytkownika – indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
 3. Oferta – oferta przedstawiona przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Użytkownikowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego, złożonego za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 6. Rejestracja – czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.
 7. Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa, pod którą Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy.
 8. Umowa – umowa zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.
 9. Usługodawca – Aleksandra Strugalska, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Strugalska COPYWRITING STUDIO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7542922165, REGON: 160372677, telefon kontaktowy: + 48 733 181 095, e-mail: kontakt@rodziceszukaja.pl, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego www.rodziceszukaja.pl.
 10. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.


§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu złożenia zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.


§ 4
Sposób korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik w szczególności zobowiązany jest do:
  • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;
  • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;
  • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  • niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
  • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;
  • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Serwisu oraz podmiotów z nim współpracujących;
  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;
  • nieumieszczania w Serwisie oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;
  • niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;


§ 5
Przedmiot działalności Serwisu

Przedmiotem działalności Serwisu jest:

 1. współpraca ze specjalistami celem otrzymania od nich nieodpłatnie/odpłatnie merytorycznych porad,
 2. nieodpłatna/płatna publikacja porad, dostępna szerszemu gronu odbiorców indywidualnych i biznesowych,
 3. pozyskanie zainteresowanych firm, które zamieszczą swoją ofertę nieodpłatnie na pierwszy miesiąc,
 4. pozyskanie zainteresowanych firm, które zamieszczą swoją ofertę odpłatnie na kolejny 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 12 miesięcy,
 5. publikacja wpisów w social mediach – odpłatnie i nieodpłatnie,
 6. publikacja artykułów sponsorowanych tj. tekstów publikowanych w Serwisie internetowym, wykorzystywanych do promocji produktu, usługi, firmy lub osoby, oznaczonych jako „ tekst sponsorowany”,
 7. reklama płatna różnorodnych artykułów, banerów graficznych, innych grafik i treści reklamowych.


§ 6
Świadczenie usług

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne oraz odpłatne.
  Usługi świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy
  b) Newsletter
  c) Prezentacja oferty lub informacji
  d) Obsługa zapytań przez formularz.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Użytkownik oświadcza, że zamieszczając na stronie zdjęcia lub/i komentarze jest ich autorem, a Usługodawca ma prawo do użycia ich na swojej stronie.
 5. Usługa „Formularz kontaktowy” polega na wysłaniu za pomocą Formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Formularz kontaktowy Użytkownik wypełnia Formularz udostępniony na Stronach Internetowych Serwisu podając imię i nazwisko, e-mail oraz wpisując treść wiadomości i przesyła wypełniony Formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy. Wysyłając Formularz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności i został poinformowany, iż podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania.
 6. Rezygnacja z usługi „Formularz kontaktowy” możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Usługodawcy.
 7. Usługa „Formularz dodania oferty” dotyczy firm. W formularzu należy podać następujące dane: nazwę obiektu/usługi, kategorię, opis, zdjęcia (max. 5 zdjęć), opis autora/firmy, lokalizacja, obszar działania, adres e-mail do umieszczenia w ofercie, adres strony www, adres e-mail do kontaktu oraz numer telefonu. Wysyłając Formularz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia oraz oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności i został poinformowany, iż podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia zapytania.
 8. Usługa „Newsletter” jest wykorzystywana do budowy relacji i podtrzymywania stałej komunikacji z klientem, klasyfikowana jest do działań marketingowych. Usługa służy do stałej komunikacji z klientami Serwisu w celu informowania ich o nowościach, zmianach/aktualizacjach i aktualnej ofercie.
 9. Usługa „Prezentacja oferty lub informacji” wykorzystywana jest przez Serwis w celu przekazania informacji Odbiorcy, przekonanie do pomysłu, inspirowanie do działania, czy nakłanianie do zakupu.
 10. Usługa „Obsługa zapytań przez formularz” ma za zadanie umożliwienie komunikacji z Klientami Serwisu. Usługa daje możliwość przesyłania plików oraz dowolnych innych informacji. Informacje z formularza zapisywane są bezpośrednio w Serwisie, a dostęp do nich mają jedynie uwierzytelnione osoby. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane są bezpieczne, a przemyślany proces dostępu do nich zapewnia zgodność z prawem.
 11. Usługi odpłatne świadczone przez Usługodawcę:
  • dodawanie swojej firmy/obiektu/usługi po okresie testowym,
  • promowanie swojej oferty/firmy/usługi poprzez wstawienie banneru reklamowego, artykułu, promocja w social mediach na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy lub 12 miesięcy,
  • dodawanie banerów, reklam, recenzji, itp.


§ 7
Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy: kontakt@rodziceszukaja.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.


§ 8
Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez klienta będącego Przedsiębiorcą.


§ 9
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem
  Serwisu internetowego jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 10
Rozwiązanie umowy

 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 2. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.


§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.
 4. Umowy ze Usługodawcą zawierane są w języku polskim.